Hledáte
právní pomoc?
Důvěřujte profesionálům.
Bezplatné
informace
a rady.
Praha
Brno
Bratislava
Poskytneme Vám právní servis na nejvyšší úrovni bez ohledu na rozsah zadání.
10 let
zkušeností
Klientům poskytujeme široké spektrum služeb zahrnující veškeré právní specializace.
Rychlost
komfort
a výsledky.

O nás Představení naší společnosti

+ ULTRA Legal s.r.o. je česko-slovenská advokátní kancelář poskytující komplexní právní poradenství zejména v oblasti obchodního práva a občanského práva, finančního práva, správního práva, ústavního práva, komunitárního práva Evropské unie, due diligence, M & A, sporné agendy, administrace pohledávek včetně právní podpory v rámci restrukturalizací a insolvenčních řízení.

Advokátní kancelář ve formě obchodní společnosti s ručením omezeným byla založena v Praze roku 2014, a navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornou praxi jejích zakládajících partnerů, kteří poskytují právní služby v České republice a ve Slovenské republice již od roku 2005.

V zájmu přiblížení se klientům Advokátní kancelář v průběhu roku 2014 otevřela pobočku v Brně a v roce 2015 založila pobočku v Bratislavě ve Slovenské republice. Prostřednictvím sítě spolupracujících zahraničních advokátů a daňových poradců Advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní a účetní poradenství na mezinárodní úrovni v rámci celé Evropy, Velké Británie, Afriky, USA a zemí Středního východu.

Objednejte se na konzultaci >+420 (2) 455 01 335

Profesionalita

Partnerství

Proaktivita

Tři hlavní principy, které tým Advokátní kanceláře sleduje při každodenním poskytování právních služeb pro své klienty.


Služby

+ ULTRA Legal s.r.o. je moderní dynamicky se rozvíjející česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem
poskytující komplexní právní poradenství zaměřující se zejména na oblasti práva:


Obchodní právo

poskytujeme komplexní právní služby související s korporátní agendou obchodních společností (založení, změny, sloučení, splynutí společností, likvidace společností, virtuální registrační sídla pro společnosti), fúze a akvizice, investiční poradenství, vypracování smluv, due diligence,

Právo cenných papírů

poskytujeme komplexní právní služby související s cennými papíry (akcie, směnky, dluhopisy), registrace převodu cenných papírů u centrálního depozitáře cenných papírů, poradenství při emisi dluhopisů a akcií

Občanské právo

poskytujeme komplexní právní služby související s pozemkovým právem, příprava smluv, analýza smluv, zastupování v dědických řízeních, právní poradenství v oblasti restitucí, sporná agenda

Práva duševního vlastnictví

poskytujeme komplexní právní služby související s autorskými právy, licenčními smlouvami, registrací ochranných známek, patentové právo, know-how

Daňové a finanční právo

poskytujeme komplexní právní služby a prostřednictvím externích daňových poradců a auditorů i daňové a auditorské služby v oblastí daňových řízení před státními institucemi, v oblasti daňově strukturovaných transakcí

Insolvence a konkurzní právo

poskytujeme komplexní právní služby související s uplatňováním práv klientů v insolvenčních a konkurzních řízeních, přihlašování pohledávek klientů a jejich administrace v rámci probíhajících konkurzních a insolvenčních řízeních, komplexní právní a podnikatelské poradenství a podpora při uskutečňování restrukturalizačních procesů a právní podpora risk managmentu společností

Správní právo

poskytujeme komplexní právní poradenství při zastupování klientů ve správním řízení před správními orgány, a jinými veřejnoprávními institucemi, včetně přípravy odvolání a jiných opravných prostředků, právní poradenství v oblasti veřejných zakázek

Ústavní právo

poskytujeme komplexní právní služby při zastupování klientů ve věci ochrany základních práv a svobod klientů v řízení před Ústavním soudem, Evropským soudem pro lidská práva, včetně přípravy odvolání a jiných opravných prostředků

Komunitární právo Evropské unie

poskytujeme komplexní právní služby při ochraně práv klientů vyplývajících z přímo aplikovatelných norem Evropské unie, zastupování klientů před regulačními orgány Evropské unie, včetně přípravy odvolání a jiných opravných prostředků

Arbitráž a sporná agenda

poskytujeme komplexní právní poradenství při zastupování klientů ve věci vymáhání dotčených práv a oprávněných zájmů klientů před soudy, právní poradenství při mimosoudním a soudním vymáhání pohledávek klientů, poradenství a zastupování v exekučním řízení, právní zastoupení při realizaci výkonu zástavních práv, zastupování v rozhodčím řízení a mezinárodních arbitrážích

Rodinné právo

poskytujeme právní poradenství při rozšiřování a zužováním SJM, zastupování nezletilých v kolizních situacích v soudním řízení (schvalování převodu majetku), vypořádání majetku z SJM po zániku manželství

Trestní právo

poskytujeme právní služby při zastupování klientů v trestních věcech týkajících se vybraných majetkových a ekonomických trestných činů, zastupování klientů jako poškozené strany v trestním řízení, včetně přípravy odvolání, stížností a jiných opravných prostředků

Lidé

+ULTRA Legal s.r.o. advokátní kancelář je tvořena týmem renomovaných právníků registrovaných v České advokátní komoře a v Slovenské advokátní komoře. V zájmu komplexního poskytnutí služeb klientům spolupracujeme s externími daňovými poradci, auditory, znalci a překladateli.


Tým právníků Advokátní kanceláře poskytuje komplexní právní služby v České republice (Praha, Brno) a v Slovenské republice (Bratislava), přičemž v rámci Advokátní kanceláře se jednotliví právníci specializují na vybrané oblasti práva a při poskytování služeb je klientovi vytvořen tým odborníků složený z právníků a externích poradců potřebných k úspěšnému řešení požadavku klienta.

Odbornost a vzdelání

+ Advokátní kancelář zajišťuje pro své právníky pravidelné odborné vzdělávání na odborných seminářích, akcích i na jazykových kurzech, čímž neustále zvyšuje odbornost jejích právníků.

+ Právníci Advokátní kanceláře poskytují klientům v plném rozsahu právní služby v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce.

+ Advokátní kancelář + ULTRA Legal s.r.o. je v souladu se zákonem o advokacii pojištěna s pojistným krytím na částku 50.000.000, - Kč pro každého společníka.

Každý případ vnímáme jako výzvu a jsme připraveni ji naplnit se stejným nasazením jako ty předchozí.

Naše motto

PLUS ULTRA

latinsky “PLUS OULTRE“

bylo i mottem posledního císaře Svaté říše římské Karla V. z Habsburské dynastie. Při poskytování služeb pro klienty a hledání nejvhodnějšího řešení se nespokojíme s tradičními konvenčními postupy a hranicemi, ale hledáme komplexní odborné řešení, které nejlépe dosáhnou odůvodněných potřeb a cílů klientů a zajistí ochranu práv a oprávněných zájmů našich klientů.